Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης και Παράδοσης της vasor-shop, που ισχύουν για όλες τις προσφορές και τις συμφωνίες.

Ορισμοί και επεξηγήσεις

Εφαρμοσιμότητα

1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις προσφορές και τις συμφωνίες μεταξύ της vasor-shop (εφεξής καλούμενη ο πωλητής), και του αγοραστή, στον οποίο ο πωλητής έχει δηλώσει ότι ισχύουν οι εν λόγω όροι και προϋποθέσεις, εκτός εάν, και στο μέτρο που συμφωνείται ρητώς άλλως εγγράφως.

2. Η εφαρμοσιμότητα οποιωνδήποτε γενικών όρων και προϋποθέσεων του αγοραστή, απορρίπτεται δια της παρούσας ρητώς.

Προσφορές, συμφωνίες, τιμές

1. Οι προσφορές που γίνονται από τον πωλητή δεν είναι δεσμευτικές. Μία μη δεσμευτική προσφορά δύναται να ανακληθεί από τον πωλητή μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της αποδοχής από τον αγοραστή.

2. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές του κατά περιοδικά διαστήματα. Οποιαδήποτε νέα τιμή προσφοράς αντικαθιστά την προηγούμενη προσφορά, όσον αφορά τις παραγγελίες που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία της νέας προσφοράς.

3. Μία προσφορά προς τον αγοραστή ή μία σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή δεν σημαίνει και δεν δύναται να ερμηνευθεί με κανέναν τρόπο ως σιωπηρή άδεια προς τον αγοραστή, σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία επί των εμπορευμάτων που προσφέρονται ή πωλούνται.

 

Τεκμηρίωση Παραγγελίας

Όταν πραγματοποιεί την παραγγελία του, ή μόλις το ζητήσει ο πωλητής, ο αγοραστής θα πρέπει να διευκρινίζει γραπτώς ποιες πληροφορίες, προδιαγραφές και έγγραφα απαιτούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας, στην οποία γίνεται η παράδοση, όπως εκείνες που σχετίζονται με:

- Στοιχεία Επικοινωνίας

- Στοιχεία Τιμολόγησης

- Λοιπά σημαντικά έγγραφα ή σημαντικές δηλώσεις.

 

Προμήθεια

1. Εάν η μεταφορά εναπόκειται στον πωλητή, θα εκτελείται με τον τρόπο που θεωρεί καλύτερο ο πωλητής. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν από τον πωλητή ως αποτέλεσμα ειδικών απαιτήσεων του αγοραστή αναφορικά με τη μεταφορά, θα χρεώνονται στον αγοραστή 

2. Ο αγοραστής δεν θα επιτρέπεται να επιστρέφει προϊόντα στον πωλητή, εκτός εάν ο πωλητής του δώσει σχετική άδεια. Τα έξοδα τυχόν επιστροφής προϊόντων θα βαρύνουν τον αγοραστή.

 

Χρόνος Παράδοσης

Ο πωλητής δεσμεύεται να παραδίδει σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την εποχή, αφού έχει συναφθεί η συμφωνία, εκτός εάν συμφωνηθεί άλλως. Ωστόσο, ο συμφωνηθείς χρόνος παράδοσης δεν αποτελεί την τελική προθεσμία. Σε περίπτωση που μια παράδοση είναι εκπρόθεσμη, ο αγοραστής θα ενημερώνει αναλόγως τον πωλητή εγγράφως και θα του παρέχει μία εύλογη προθεσμία για να εκπληρώσει τη συμφωνία.

 

Παρακράτηση της κυριότητας

Τα προϊόντα που παραδίδονται από τον πωλητή και/ή τα προϊόντα που προέρχονται από τα παραδοθέντα εμπορεύματα, παραμένουν ιδιοκτησία του πωλητή έως ότου ο αγοραστής τα εξοφλήσει πλήρως. Σε περίπτωση μη πληρωμής, ο πωλητής επιτρέπεται να ανακαλέσει τα προϊόντα και/ή τα προϊόντα από τον αγοραστή, στον οποίο ο αγοραστής θα δώσει ευκαιρία. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να αξιώσει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση. Η παρακράτηση κυριότητας επεκτείνεται και στις αξιώσεις που ο πωλητής δύναται να αποκτήσει έναντι του αγοραστή, εξαιτίας της αδυναμίας του αγοραστή να τηρήσει μία ή περισσότερες εκ των υποχρεώσεών του έναντι του πωλητή. 

Όροι Πληρωμής

1. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με αντικαταβολή κατά την παράδοση ή όπως άλλως ορίζεται από τον πωλητή. Εάν παρέλθει  αυτή προθεσμία, ο αγοραστής καθίσταται αυτομάτως υπερήμερος και οφείλει τόκο στον πωλητή επί του ληξιπρόθεσμου ποσού  με συντελεστή 1% ανά ημέρα από τη στιγμή που αρχίζει η υπερημερία. Κατά την υπερημερία ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τις περαιτέρω παραδόσεις στον αγοραστή. 

2. Σε περίπτωση εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή αναστολής πληρωμής εκ μέρους του αγοραστή, οι πληρωμές καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και ο πωλητής  έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία με τον αγοραστή, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του πωλητή να αξιώσει αποζημίωση ή οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο.

3. Σε περίπτωση που είχαν συμφωνηθεί τμηματικές πληρωμές και ο αγοραστής αθετήσει μία προθεσμία,  όλο το υπολειπόμενο ποσό θα καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμο, χωρίς επιπλέον ειδοποίηση. Ο τόκος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, θα ισχύει αναλόγως.

 

Έξοδα Είσπραξης Χρεών 

Εάν ο αγοραστής αθετήσει μία ή περισσότερες υποχρεώσεις του, όλα τα έξοδα είσπραξης χρεών, εξω-δικαστικά ή δικαστικά, θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Ευθύνη

1. Σε περίπτωση που, κατά τη γνώμη του πωλητή, μία καταγγελία εκ μέρους του αγοραστή είναι δικαιολογημένη, ο πωλητής θα πρέπει, κατά το δυνατόν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια και με επιβάρυνσή του, είτε να αποκαταστήσει τη ζημία είτε να αντικαταστήσει τα προϊόντα με μη ελαττωματικά προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρως με τον πωλητή. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να περιορίσει κατά το μέγιστο δυνατό τις ζημίες, όσον αφορά τα παραδοθέντα προϊόντα για τα οποία προέβη σε καταγγελία έναντι του πωλητή.

2. Ο πωλητής δεν θα ευθύνεται για ζημία που υπέστη από τον αγοραστή, η οποία προκλήθηκε από ελαττωματικά προϊόντα ή άλλως σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, εκτός εάν η ζημία αυτή είναι αποτέλεσμα δόλου ή βαρείας αμέλειας εκ μέρους του πωλητή και/ή των υπαλλήλων του.

3. Εάν ο πωλητής ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από τον αγοραστή, η ευθύνη του πωλητή δεν θα υπερβαίνει ποτέ την καθαρή τιμή αγοράς μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. των εν λόγω προϊόντων, όπως χρεώθηκε στον αγοραστή μέσω τιμολογίου. Ο πωλητής σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ζημία υπέστη ο αγοραστής, όπως (αλλά μη περιοριζόμενα σε) αποθετική ζημία, απώλεια συναλλαγών, ή απώλεια κερδών.

4. Επιπλέον, ο πωλητής δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημία που προκλήθηκε από υποτιθέμενη καθυστέρηση της παράδοσης των προϊόντων.

5. Οποιαδήποτε τυχόν αξίωση βάσει των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων θα παύσει να υφίσταται εάν η αξίωση αυτή δεν έχει κοινοποιηθεί στον πωλητή εγγράφως εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παράδοση των προϊόντων.

 

Χρήση και Εγγύηση

1. Ο πωλητής εγγυάται ότι τα προϊόντα που θα παραδοθούν από τον πωλητή συμμορφώνονται εξ όσων γνωρίζει με τις περιγραφές που αφορούν στα εν λόγω προϊόντα. Δεν ισχύει καμία εγγύηση για τις προδιαγραφές του προϊόντος, εάν υπάρχουν:  σε περίπτωση που τα παραδοθέντα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προϊόντος, όπως αναφέρονται στον κατάλογο του πωλητή, αναφορικά με την τρέχουσα περίοδο πωλήσεων, ο πωλητής θα ενημερώνει τον αγοραστή σχετικά.

2. Ο πωλητής δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα που παραδίδονται από τον πωλητή στον αγοραστή συμμορφώνονται με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται από τον αγοραστή.

3. Όλα τα ποιοτικά δεδομένα που παρέχονται από τον πωλητή, βασίζονται αποκλειστικά σε αναπαραγόμενες δοκιμές.

4. Οποιαδήποτε και όλες οι εγγυήσεις εκ μέρους του πωλητή ακυρώνονται, εάν ο αγοραστής επεξεργαστεί τα προϊόντα ή προκαλέσει την επεξεργασία των προϊόντων, επανασυσκευάσει τα προϊόντα ή προκαλέσει την επανασυσκευασία τους, ή χρησιμοποιήσει και/ή αποθηκεύσει τα προϊόντα κατά λανθασμένο τρόπο ή προκαλέσει τη χρήση/ή αποθήκευσή τους κατά λανθασμένο τρόπο. 

5. Ο πωλητής δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο ότι η χρήση, η πώληση, η μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πράξη αναφορικά με τα παραδοθέντα προϊόντα και/ή η χρήση, η πώληση, η μεταφορά ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή πράξη αναφορικά με τα προϊόντα που προέρχονται από τα προϊόντα εμπορεύματα δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων μερών.

 

Επεξεργασία, κατόπιν αιτήματος του αγοραστή

1. Σε περίπτωση που τα προϊόντα, κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή,  υποβληθούν σε επεξεργασία από ή εκ μέρους του πωλητή, ο πωλητής δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και/ή τις συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας. Ο πωλητής δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ανακύψει από την επεξεργασία, που διεξήχθη κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή.

2. Εάν ο πωλητής δύναται πάραυτα να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιεσδήποτε ζημίες ανακύψουν από κάποια επεξεργασία, που διεξήχθη κατόπιν ειδικού αιτήματος του αγοραστή, η ευθύνη του πωλητή θα περιορίζεται κατά το δυνατόν και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, στην αντικατάσταση των προϊόντων. Όλα τα δεδομένα που αφορούν στα προϊόντα βασίζονται σε δοκιμές, που διεξήχθησαν πριν τη ζητηθείσα επεξεργασία.

 

Ελαττώματα, Όροι καταγγελιών

1. Ο αγοραστής θα εξετάζει τα προϊόντα κατά, ή το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση και θα ενημερώνει τον πωλητή εντός πέντε (5) ημερών από την παράδοση, σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν παραδόθηκαν ορθά και/ή δεν παραδόθηκε η συμφωνηθείσα ποσότητα.

2. Οι καταγγελίες σχετικά με τα εμφανή ελαττώματα των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, θα πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης στον αγοραστή. Οι καταγγελίες αναφορικά με υποτιθέμενα μη εμφανή ή κρυμμένα ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους,  θα πρέπει να αναφέρονται στον πωλητή εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το υποτιθέμενο ελάττωμα εντοπίστηκε ή θα μπορούσε εύλογα να εντοπιστεί από τον αγοραστή. Οι καταγγελίες θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε ο πωλητής ή κάποιο τρίτο μέρος να μπορεί να τις επιβεβαιώσει. Τα στοιχεία παραλαβής και τιμολόγησης  θα πρέπει να διευκρινίζονται. Ο αγοραστής θα πρέπει, επίσης, να αναφέρει υπό ποιες συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν τα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία καταγγελία στον πωλητή εντός της δηλωθείσας περιόδου, η καταγγελία δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ο αγοραστής θα χάνει όλα τα δικαιώματα οποιασδήποτε αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών.

Αποζημίωση

1. Ο αγοραστής αποζημιώνει τον πωλητή έναντι όλων των αξιώσεων και δικαιωμάτων από τρίτα μέρη για ζημία (υποτιθέμενη) που προκαλείται ή σχετίζεται με εμπορεύματα που προμηθεύει ο πωλητής, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων και δικαιωμάτων, τα οποία έχουν υποβληθεί έναντι του πωλητή με την ιδιότητα του παραγωγού των εμπορευμάτων, βάσει οποιωνδήποτε κανονισμών που συνδέονται με την ευθύνη για το εμπόρευμα σε οποιαδήποτε χώρα, εκτός εάν η εν λόγω ζημία οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια εκ μέρους του πωλητή.

Ανωτέρα Βία

1. Ως Ανωτέρα Βία νοούνται οι συνθήκες πέραν του ελέγχου του πωλητή, οι οποίες  παρακωλύουν ή εμποδίζουν την τήρηση της σύμβασης. Αυτές θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εάν και στο βαθμό που οι συνθήκες αυτές παρεμποδίζουν αναίτια ή παρακωλύουν την εκπλήρωση: απεργίες σε άλλες εταιρείες εκτός αυτής του πωλητή, δυναμικές ή πολιτικές απεργίες στην εταιρεία του πωλητή, γενικότερη έλλειψη των απαιτούμενων πρώτων υλών και/ή άλλων απαραίτητων υλικών για την εκπλήρωση της παραγγελίας, απρόβλεπτη στασιμότητα σε προμηθευτές και/ή άλλα τρίτα μέρη, από τα οποία εξαρτάται ο πωλητής, και γενικά προβλήματα μεταφοράς.

2. Σε περίπτωση που ανακύψουν συνθήκες ανωτέρας βίας, ο πωλητής θα ενημερώσει τον αγοραστή το συντομότερο δυνατό.

3. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο πωλητής δεν θα υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση. 

Περεταίρω χρήση

1. Ο αγοραστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα παραδοθέντα προϊόντα για περεταίρω παραγωγή και/ή αναπαραγωγή τους ή πώλησής τους.

Μετατροπή

1. Εάν μία διάταξη των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, η διάταξη αυτή θα αντικαθίσταται αυτόματα από μία έγκυρη διάταξη, η οποία θα αντιστοιχεί κατά το δυνατόν περισσότερο στο περιεχόμενο της άκυρης διάταξης.

2. Στην περίπτωση αυτή, οι λοιπές διατάξεις των γενικών όρων και προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ στο μέτρο του δυνατού.

 

Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση διαφορών που απορρέουν από προσφορές και συμφωνίες, στις οποίες ισχύουν οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, ή συνδέονται με την παρούσα, τα μέρη θα επιλύουν τις διαφορές αυτές με φιλικό τρόπο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι διαφορές, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν σε διαιτησία, θα επιλύονται από ένα δικαστήριο στον τόπο διαμονής του πωλητή, εκτός εάν το άρθρο εφαρμοστέο δίκαιο, προβλέπει άλλο δικαστήριο. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να επιδώσει κλήτευση στον αγοραστή, προκειμένου να εμφανιστεί στο δικαστήριο της χώρας όπου ο αγοραστής εδρεύει.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όλες οι συμφωνίες μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή υπόκεινται στο Δίκαιο της χώρας μόνιμης διαμονής του πωλητή. Η «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Εμπορευμάτων» θα ισχύει εάν ο πωλητής και ο αγοραστής δεν διαμένουν μόνιμα στην ίδια χώρα, εκτός εάν δεν συνάδει με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις ή εάν υπερισχύει το Δίκαιο της χώρας του πωλητή.

Με κάθε επιφύλαξη,

vasor-shop